Regulamin


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'yoast_breadcrumb' not found or invalid function name in /home/klient.dhosting.pl/devspace/sklep.fularazywczyk.pl/public_html/wp-content/plugins/timber-library/lib/Twig.php on line 296

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Dom Mody Fulara & Żywczyk prowadzonego pod adresem www.fularazywczyk.pl oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dom Mody Fulara & Żywczyk.

1.2 Podmiotem gospodarczym prowadzącym Dom Mody Fulara & Żywczyk jest Jarosław Żywczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Jarosław Żywczyk Dom Mody F & Ż”, ul. Juliusza Lea 135, 30-133 Kraków, nr NIP: 6572254644, nr REGON: 291994029.

1.2. Dom Mody Fulara & Żywczyk jest usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Poz. 1422, dalej: u.s.d.e.), świadczącą usługi drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.fularazywczyk.pl.

1.3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu mowa jest o „Kliencie” lub „Użytkowniku“, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, jak i inny podmiot praca cywilnego, które po przeprowadzeniu procedury rejestracji i uwierzytelnienia konta, dokonuje zakupu w Domu Mody Fulara & Żywczyk lub korzysta z oferowanych przez niego usług.

1.4 Ilekroć w dalszej części Regulaminu mowa jest o „Usłudze” świadczonej droga elektroniczna należy przez to rozumieć funkcjonalność strony internetowej www.fularazywczyk.pl umożliwiającą, poprzez indywidualne konto Użytkownika, wzajemne komunikowanie się między Użytkownikami oraz możliwość dodawania treści poprzez forum internetowe.

2. PROCEDURA REJESTRACYJNA

2.1. Rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych przez Dom Mody Fulara & Żywczyk wymaga założenia przez Użytkownika jego indywidualnego konta. Rejestracja odbywa się poprzez podanie jako loginu adresu e-mail Użytkownika, oraz innych danych określonych w formularzy rejestracyjnym jako obowiązkowych. Dane, których wprowadzenie jest dobrowolne, zostały wskazane w formularzu.

2.2 Po wprowadzeniu danych rejestracyjnych, system automatycznie wysyła na podany w procesie rejestracji adres e-mail, wiadomość zawierająca link aktywujący założone konto Użytkownika. W celu dokończenia rejestracji konta Użytkownik musi otworzyć link aktywujący i zalogować się na stronie sklepu www.fularazywczyk.pl.

2.3. Stosowaną metodą uwierzytelniania dostępu do konta Użytkownika jest logowanie z wykorzystaniem identyfikatora Użytkownika (adresu e-mail) oraz hasła stworzonego przez Użytkownika. Użytkownik systemu w trakcie korzystania z strony internetowej www.fularazywczyk.pl może zmienić stworzone hasło na wybrane przez siebie inne hasło. Usługodawca może w każdym czasie zmienić indywidualne hasło Użytkownika informując go o tym poprzez wysłanie nowego hasła na adres e-mail podany w procesie rejestracji. Zmiana hasła nie powoduje zmiany treści umowy o świadczenie usług.

2.4. W procesie rejestracji Użytkownik musi zaakceptować zgodę na przetwarzanie przez Dom Mody Fulara & Żywczyk podanych przez siebie, swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest to konieczny warunek korzystania ze sklepu internetowego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Dom Mody Fulara & Żywczyk w imieniu własnym oraz na zlecenie innych podmiotów, na podany przeze siebie adres e-mail jako login, w trakcie rejestracji w sklepie internetowym.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Po ukończeniu procesu założeni indywidualnego konta, Klient może przystąpić do dokonania zakupu w sklepie internetowym, poprzez wybór przedmiotu umowy sprzedaży spośród oferowanych towarów, i dodanie tego przedmiotu „do koszyka”.

3.2 Następnie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy towaru i metody płatności oraz akceptacji niniejszego regulaminu.

3.3 Dostawa zamówionego towaru następuje pod adres wskazany przez Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa. Dom Mody Fulara & Żywczyk dokonuje nadania przesyłki kurierskiej w ciągu 48 h od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. Termin dostarczenia przesyłki, wynosi jeden dzień roboczy w przypadku przesyłek do wagi 31,5 kg oraz dwa dni robocze w przypadku przesyłek o wadze powyżej 50 kg. Termin ten może ulec wydłużeniu z uwagi na warunki wykonania usługi firmę przez DPD sp. z o.o., o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wylanie wiadomości e-mail. Koszt dostawy, który doliczany jest do ceny zamówienia, ponosi Klient.

3.4. Potwierdzenie złożonego zamówienia następuje poprzez automatyczne wysłanie na adres e-mail podany przez Klienta, wiadomości zawierającej numer zamówienia, adres dostawy, elektroniczna fakturę VAT, kwotę i sposób zapłaty oraz wybrany sposób wywyli towaru.

3.5. Płatność za zamówiony towar dokonywana jest poprzez dokonanie przez Klienta przelewu elektronicznego bezpośrednio na konto bankowe Domu Mody Fulara & Żywczyk : ING Bank Śląski 10 1050 1445 1000 0090 6910 9149. Wszystkie ceny widoczne na stronie www.fularazywczyk.pl są cenami brutto i zawierają już doliczony podatek VAT.

3. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUGI

3.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Dom Mody Fulara & Żywczyk za pośrednictwem strony internetowej www.fularazywczyk.pl jest bezpłatne.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1. W celu realizacji świadczenia usług w sklepie Dom Mody Fulara & Żywczyk Użytkownik podaje w procesie rejestracji, swoje dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Żywczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Jarosław Żywczyk Dom Mody F & Ż”, ul. Juliusza Lea 135, 30-133 Kraków.

4.2.Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania (art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).

4.3. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych a tym samym zakończyć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną. W tym celu Użytkownik informuje o tym Administratora danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dom.mody@fularazywczyk.pl. W takiej sytuacji, Usługodawca niezwłocznie przestaje świadczyć usługę na rzecz Użytkownika.

4.4. Administrator danych osobowych, w celu realizacji świadczonej usługi powierzył na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników firmie OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, Nr KRS: 0000220286
REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556. Podmiot ten świadczy usługi hostingowe strony internetowej www.fularazywczyk.pl. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.5 Administrator danych osobowych oraz podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych posiadają oraz mają wdrożoną do stosowania dokumentację dotycząca ochrony danych osobowych wymaganą przez ustawę z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych: politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcje zarządzania systemem informatycznym. Stosowane procedury zapewniają bezpieczeństwo zarówno fizyczne jak i informatyczne zapobiegając pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych Użytkowników przesyłanych drogą elektroniczną.

5. CZAS ŚWIADCZENIA USŁUGI

5.1. Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.

5.2. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informując o tym Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dom.mody@fularazywczyk.pl. W takiej sytuacji, Usługodawca niezwłocznie przestaje świadczyć usługę na rzecz Użytkownika.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Użytkownik, będący konsumentem tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży oraz od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Pocztą przed jego upływem na adres: ul. Juliusza Lea 135, 30-133 Kraków. Termin czternastodniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od umowy, liczy się:
a) w przypadku umowy sprzedaży od daty wydania towaru Klientowi;
b) w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia, w którym Użytkownik otworzył otrzymany na podany w procesie rejestracji adres e-mail, link aktywujący założone indywidualne konto Klienta.

6.2. W razie odstąpienia, umowa uważana jest za niezawartą. Dom Mody Fulara & Żywczyk dokonuje zwrotu zapłaconej ceny za kupiony towar, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

6.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który rozpoczął korzystanie z usługi przed upływem terminu czternastodniowego (art. 10 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). Przez rozpoczęcie korzystania z usługi uznaje potwierdzenie, linku aktywującego założone indywidualne konto Klienta.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA USŁUGI

7.1. Dla prawidłowego działania usług świadczonych przez Dom Mody Fulara & Żywczyk, Użytkownik powinien wykorzystać jedną z przeglądarek internetowych: Google Chrome (wersja co najmniej 34), Firefox (wersja co najmniej 29), Internet Explorer (wersja co najmniej 11), Safari (wersja co najmniej 7).

7.2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie stały dostęp do Internetu, konieczny dla prawidłowego korzystania z usług w trybie online.

8. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

8.1. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z działaniem świadczonej usługi Użytkownik powinien zgłosić reklamację poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dom.mody@fularazywczyk.pl. W zgłoszeniu Użytkownik powinien opisać rodzaj występującego problem, od kiedy się pojawił, ewentualnie wysłać print-screen (zdjęcie/zrzut z ekranu) monitora obrazujący pojawiający sie problem. Reklamacje będą niezwłocznie rozpatrywane przez Usługodawcę.

8.2 W przypadku zakupu towaru dokonanego przez Klienta będącego konsumentem, który nabywa rzecz w celu nie związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą Dom Mody Fulara & Żywczyk, ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z póź. zm.).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.2. W razie naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Usługodawca może zablokować dostęp użytkownika do jego konta. W takiej sytuacji Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie świadczenia usługi.

9.3. Usługodawca może zmienić regulamin świadczenia usług przez Dom Mody Fulara & Żywczyk. O wprowadzonych zmianach regulaminu Usługodawca informuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia w serwisie www.fularazywczyk.pl. Zmiany regulaminu wchodzą w życie następnego dnia od dokonania zmiany. Jeżeli Użytkownik nie złożył w tym terminie oświadczenia rezygnacji ze świadczonej usługi, zmieniony regulamin wiąże tego Użytkownika.

KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Jarosława Żywczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Żywczyk Dom Mody F&Ż

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarosław Żywczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Żywczyk Dom Mody F&Ż z siedzibą Krakowie (30-133, ul. Juliusza Lea 135, adres e-mail: dom.mody@fularazywczyk.pl (dalej: „ADO”),
ADO nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt 1.
Państwa dane osobowe w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania telefonu oraz adresu e-mail zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w związku z rejestracją w sklepie internetowym oraz zawarciem umowy sprzedaży mieszczącej się w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez ADO,
Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby rejestracji w sklepie internetowym oraz realizacji umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
Kiedy składają Państwo zamówienie w naszym sklepie internetowym, Państwa dane wskazane powyżej, są dla nas konieczne, celem wykonania umowy sprzedaży.
6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa bądź podmioty świadczące na rzecz ADO usługi związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą m.in. biura księgowe, dostawcy systemów informatycznych, kurierzy dostarczający Państwa zamówienia .
Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży,
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych,
Bez podania przyczyny są Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu, gdy dane są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego,
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy,
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych będzie niemożność realizacji umowy.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.